โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน “Day 6 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566”

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานรวมถึงจัดสิ่งสนับสนุนการดำเนินการในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยในวันนี้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การตัด หั่น แต่ง และอุปกรณในการประกอบอาหารในเมนูโรตีมะตะบะ และ ชาเย็น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว และ ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง และคุณสุภาภรณ์ กะกา บุคลากรจากศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักศึกษา ในช่วงเย็นได้จัดให้นักศึกษาซ้อมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการแสดง และการร้องเพลง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี