ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายวิชาการและการวางแผน และ ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำโดย ผศ.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน รวมถึงประชุมหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต