โรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1(24)/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ร่วมลงนาม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างหลักสูตร และการบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและอาหาร การทำวิจัยและนวัตกรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา การบริการวิชาการให้แก่สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ตลอดจนการรับนักเรียน-นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ และ เวทมนตร์การปรุงอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารย์ปรมะ รวดม่วง และอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าโครงการฝึกงานวิชาชีพ (ครัว) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธานที่ปรึกษาคณบดี ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ ร่วมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าโครงการฝึกงานวิชาชีพ (ครัว) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย International Education Excange (I.E.E. Thailand) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ Cafe By Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 43 44 45 46 47 99