News Update

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยฝึกในสถานประกอบการโรงพยาบาล (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หรือ คู่มือกำกับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับอาจารย์หรือสถานประกอบการ) ปลูกฝังมารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) เน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ online /onsite ทั้งอาจารย์และนักศึกษา เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว […]

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา TCAS 64 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หรือ คู่มือดูแลและแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับอาจารย์หรือสถานประกอบการ) โดยเฉพาะมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) เน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ […]

ประชุมหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น.

ประชุมหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทั้งในรายวิชาและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) โดยเฉพาะมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) จัดทำงานวิจัยเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม […]

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการการประกอบอาหารและการบริการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น.

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการการประกอบอาหารและการบริการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องที่หนึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หลายๆ หน้าที่ 2) การดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) จัดทำงานวิจัยเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ […]

ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น.

ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องที่หนึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) การดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทุนการศึกษา (หาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร) มารยาทความเป็นสวนดุสิต (สวมชุดนักศึกษา และชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ) และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 2) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากร 3) การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ อาทิ อาหารหมักดอง จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยาวก็ได้ เพื่อให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 4) จัดทำงานวิจัยเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 5) การทำงานเป็นทีม 6) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ online /onsite เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว 2) การสร้างเครือข่ายร่วมกัน มุ่งเน้นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง […]

ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องแรกการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) การดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทุนการศึกษา มารยาทความเป็นสวนดุสิต และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา 2) การทำงานเป็นทีม 3) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การจัดทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ เป็นต้น เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว 2) การสร้างเครือข่ายร่วมกัน มุ่งเน้นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน น่าสนใจ 3) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ 4) รักษามาตรฐานด้านวิชาการ 5) การพัฒนานักศึกษา และการสื่อสารองค์ความรู้ 6) มีบุคลิกภาพที่ดี 7) ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาข้อมูล และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ 8) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 9) แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 10.เน้นงานวิจัยตามอัตลักษณ์ […]

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ” โดยวิทยากรมากฝีมือ ได้แก่ – เชฟเพ็ญณี จิรายุวัฒนา ผู้มีฝีมือด้านเชฟขนมหวานมาถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดของเชฟที่ควรหาให้เจอว่าต้องการทำอะไร และมุ่งที่จะทำ ทำในสิ่งที่รักจะมีความสุข ต้องมีวินัย อดทน และอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วจะสำเร็จแน่นอน ที่สำคัญอย่าลืมหาเวลาอยู่กับตนเอง – คุณว่าน ปิติชัย เดชประเสริฐศรี ผู้บริหารจากไมเนอร์กรุ๊ป ให้ข้อคิดว่า การตรงต่อเวลา การมีวินัย การวางแผน มีเป้าหมายชัด สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ ที่สำคัญต้องฝึกฝนตนเอง สามารถพร้อมทำงานได้ไม่เกี่ยงงาน เรียนรู้ และทำให้สำเร็จ – เชฟพุฒิ พุทธิธนัตถ์ ชยอภินันท์ฐากุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ให้ข้อคิดต้องรู้จักวัฒนธรรมในการทำงานของแต่ละแห่ง แต่ละ generation การปรับตัว การมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ความอดทน และหาโอกาสพัฒนาฝึกฝนตนเองให้ไปให้ถึงเป้าหมาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ […]

โรงเรียนการเรือนร่วมกับ SDU Research Club กลุ่มสาขาอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคลินิกวิจัย หัวข้อ “Design Thinking & Business Model Canvas(BMC) รู้ลึก รู้จริง พร้อมลงมือทำ”

โรงเรียนการเรือนร่วมกับ SDU Research Club กลุ่มสาขาอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคลินิกวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม FI-Acceleration Platform Manager และที่ปรึกษาอาวุโส Food Innopolis สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “Design Thinking & Business Model Canvas(BMC) รู้ลึก รู้จริง พร้อมลงมือทำ” กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปต่อยอดในงานวิจัยของตนเองต่อไป ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของโรงเรียนการเรือน ที่จะเปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 15 16 17 18 19 24