News Update

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มสด. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ ซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความขยัน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ราย โดยมี นางสาวสุกัญญา ป้อมแก้ว และนายณภัทร สวัสดิภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายพงศ์พันธ์ ศรีจันทรา และนางสาวพิมพร อภิวัฒนาทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับทุการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลโดยได้รับเกียรติจาก นางรัชนี กรวาทิน ผู้จัดการแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นวิทยากร กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่าน Microsoft-Teams

งานแนะแนว “SK NEXT STATION : SATURDAY EDUCATION PARTY”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานแนะแนว SK NEXT STATION : SAURDAY EDUCATION PARTY จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะแนวการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรที่เปิดในรอบ TCAS 65 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำด้านการจัดกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา มีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ ผู้เข้าแข่งขันรายการ The Next Iron Chef Season 2 และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 120 จัดกิจกรรม Exclusive Talk โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2564

โรงเรียนการเรือน มสด. ลงนามความร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ มช.

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสืบสานเจตนารมณ์ตามข้อตกลงและให้การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดร่วมกัน และเผยแพร่/เป็นแหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการเรียนการสอน การวิจัยเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาขยายเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ตามประเด็นความร่วมมือดังต่อไปนี้ 1) การสร้างหลักสูตร การสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ 2) การจัดประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3) การจัดโครงการและกิจกรรมตามสาขาที่เชี่ยวชาญผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยระหว่างสองสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและร่วมพิจารณาโครงการและกิจกรรมด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 การประชุมดังกล่าวมาข้างต้นจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย พิธีประกอบด้วยพร้อมทั้งได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ตุลาคม 2564

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ศ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ การดำเนินการกรณี ประธานหลักสูตรและโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในส่วนของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในส่วนของโรงเรียนการเรือน (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid–19) การแสดงถึงความเป็นสวนดุสิตของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน แนวทางการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS65 และการรับสมัครและการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(20)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(11)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5(62)/2564 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 การปรับโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนการเรือน การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) การแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณบดีโรงเรียนการเรือน การดำเนินการรับสมัครนักศึกษา TCAS 65 ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง การจัดทำพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 และกำหนดส่งโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณแสดงถึงความเคารพ ระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือพจนานุกรมไทย จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวบทไหว้ครู กล่าวเทิดทูลพระคุณครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม การกล่าวคำปฏิญาณตน และประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทให้กับนักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่มีผลงานสร้างชื่อเสียง มีผลงานเรียนดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และเป็นผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดผลงาน “พานไหว้ครู” สไตล์นิว นอร์มอล โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทสวยงาม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดี รศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผศ.ดร.เบญญาภา มุกสิริทิพานัน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการรายวิชาระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ กับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และความร่วมมือในการดำเนินการรายวิชาการปรุงความสุขของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งเรื่องการลงทะเบียนข้ามสถาบัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อาคารการุณยสภา ห้องประชุม 403 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1 15 16 17 18 19 32