News Update

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน มสด.ครั้งที่ 3/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวาระเรื่องแนวทางดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC สำหรับนักศึกษา รหัส 60 มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 และการพิจารณาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมชี้แจงให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ให้สัมภาษณ์กับรายการทำได้ใช้เป็น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาที่ใช้บริการภายในศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ในรายการทำได้ใช้เป็น กลิ่นช่วยเพิ่มมูลค่า ซึ่งมีกำหนดออกอากาศ ทางช่อง 7HD ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.

โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ ในโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

      ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมด้วย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล วังสาดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล อาจารย์ลฏาภา พูลโพธิ์ทอง อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และนางสาวฐาริตา พูลพ่วง เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผู้เรียนและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการอบรมบรรยายในหัวข้อ “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”

โรงเรียนการเรือนได้ร่วมมือกับบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ   “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Juan Pablo Silva (Executive Chef จาก The Ritz Carlton Dallas, USA) เป็นวิทยากรผู้บรรยายความรู้ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบและการบริการ โรงเรียนการเรือน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย” และเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด.

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่จะเปิดรับในการปีการศึกษา 2563 การออกบูธในครั้งนี้ได้แนะนำสาขาวิชาต่างๆที่น้องๆ สนใจศึกษาต่อ รวมทั้งมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มาร่วมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมอาหารระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแจกคุกกี้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำ   ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิ และคณะจากมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ทุน สำหรับทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา”เป็นทุนการศึกษาทางด้านศิลปะการครัว Culinary Arts เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญใน        การประกอบและจัดตกแต่งอาหารไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

กิจกรรมงานทำบุญขึ้นปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563

โรงเรียนการเรือนร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์  ร่วมจัดงานกิจกรรมทำบุญศูนย์วิทยาศาสตร์  Farm Fresh Fun New Year 2020 “ปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.19 น. – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันสักการะศาลพระพรหม วิทยภูมิ ศาลตา-ยาย และได้ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งในงานยังมีการมอบรางวัลการประกวด 5 ส Green Office ศูนย์วิทยาศาสตร์ และการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมสุขภาพความเป็นสุภาพชน คนดีสวนดุสิต […]

1 23 24 25 26 27 28