Month: August 2019

โรงเรียนการเรือนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561

โรงเรียนการเรือนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน โดยมี – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต – อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต – อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นทีมคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปเตรียมพร้อมในการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 59 คน

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเอมอรปทุมมา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในปีนี้โรงเรียนการเรือน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี ผศ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ ผศ.ดร.ณัชนก มีประถม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน คณาจารย์และนักศึกษาจากกรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางและตรัง เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ Mr. Sievert Larsson และคณะจากมูลนิธิ Create Your Future ในภาคการศึกษานี้มีผู้รับทุนจำนวน 59 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,180,000 บาท มีการแสดงต้อนรับโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน Mr. Sievert Larsson มอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมปลูกต้นกล้าทุเรียนเพื่อเป็นที่ระลึก […]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตบางพลัด และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด เพื่อขยายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่เขตบางพลัด โดยสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเขตพื้นที่ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามแนวคิด“ปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ” อาทิ กิจกรรมการเต้น COVER กิจกรรมการร้องเพลง กิจกรรมการแสดง กิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกร กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  สช.และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 17 โรงเรียน ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากโรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และอาคารสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงความยินดี กับ Mr.Sievert Larsson ผู้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในนามทุน “เอมอร ปทุมมา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญในการทำอาหาร ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ในการนี้ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี Mr. Sievert Larsson : Founder มูลนิธิ Create Your Future (CYF) […]

พาปี 1 ทัวร์สถานประกอบการใน มสด.

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และลำปาง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โฮมเบเกอรี่ และโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) เพื่อให้นักศึกษารู้จักหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์อาหารที่สำคัญๆ ในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้นำนักศึกษารุ่นน้องเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่กล่าวมาเบื้องต้น เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำนักศึกษาใหม่ให้รู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น แนะนำให้รู้จักการแต่งการที่ถูกต้องในแต่ละแบบฟอร์ม แนะนำอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร รุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรม และจัดขึ้น ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยกิจกรมเตรียมความพร้อมฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การปรับทัศนคติในการทำงาน และแนวการเขียน resume ในปัจจุบันโดยอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร รุ่นพี่ กิจกรรมจัด ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต