Month: September 2021

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาที่สอน โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการ การสอนให้มีรายละเอียดพื้นฐานความเป็นมาประเภท ชื่อเรียก ส่วนผสม วิธีการทำ วิธีการรับประทาน จนเกิดวัฒนธรรมอาหารเป็นต้น การจัดประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 1119 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน(วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณารายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียนการเรือน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย ข้าราชการบำนาญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และคุณอมร อำไพรุ่งเรือง รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซีพี อินเตอร์ เทรด จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร การประชุมดังกล่าวข้างต้นจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง (UKPSF)

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Cohort #2

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) โรงเรียนเสนาประสิทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมแนะแนวให้กับโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา13.00 – 14.00 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 24 กันยายน 2564 แนะแนวโดย ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมแนะแนวให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา11.20 – 11.50 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 21 กันยายน 2564 แนะแนวโดย ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง

กิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจอาหาร Kenshin Izakaya”

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจอาหาร Kenshin Izakaya” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์รักษ์ แท่นประยูร เจ้าของร้าน Kenshin Izakaya และการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการทำธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรนาม พานิชการ เจ้าของแบรนด์ Tofusan บรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ   อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง   ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8(20)/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

1 2