News Update

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อวางแผนการทำงาน จัดทำโครงร่างกรอบการจัดทำฐานข้อมูลตามอัตลักษณ์ด้านอาหาร ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งจากโรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และศูนย์สิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณบดีโรงเรียนการเรือน ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษารหัส 62 พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อติดตามการดำเนินงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ในเรื่องนโยบายโรงเรียนการเรือน “อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน” การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 19 หลักสูตร โครงการ “ปันความสุขสู่นักศึกษา” การจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 โครงการสหกิจศึกษา และพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 สายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Online Learning Room 03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรูปแบบออนไลน์

สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน/ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ในการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ ภารกิจสำคัญ หัวใจของการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน/ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) ของโรงเรียนฯ คือใคร (ผู้ต้องการเป็นเชฟ,เจ้าของธุรกิจ หรืออื่น ๆ ) มุมมองใหม่ ๆ ของโรงเรียนฯ และเป้าหมายในปี 2564 หลักสูตรยอดนิยมและหลักสูตรพิเศษที่อยากแนะนำ พร้อมทั้งให้มุมมองแนวโน้มในเรื่อง Food Trend รวมให้ข้อคิดในการทำงาน ณ ห้อง Online Learning 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมี รองคณบดีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-13.30 น. ณ Hall 3 ชั้น […]

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 Digital Disruption ในมุมมองของ Google เรื่องนโยบายลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เกณฑ์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 2 Quota ของโรงเรียนการเรือน และการจัดทำแผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567) ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมี รองคณบดีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ […]

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการคำนวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ในหัวข้อ “การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ รายงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

1 14 15 16 17 18 27