Story

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2(25)/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1(24)/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา จำนวน 20 ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 20,000 บ. ตลอดจนจบการศึกษา

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหาร TIPAROS CHALLENGE 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันการปรุงอาหาร “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR STAR CHEF : SECRET OF SAUCE”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง (UKPSF)

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Cohort #2

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ   อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง   ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8(20)/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐา บางแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี ด้วยเมนู “ยำทวาย” ใช้ซอสโคชูจังผสมน้ำยำทวาย เพื่อเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ โดยได้รับรางวัลเป็น เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 30,000 บาท การแข่งขันในครั้งนี้ มี อ.นันทพร รุจิขจร เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1 2 3 4 5 6