Story

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก ม.สวนดุสิต คว้า 11 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างผลงาน 11 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง      ดังรายชื่อต่อไปนี้ สาขาหลักสูตร คหกรรมศาสตร์ นางสาวสุนิษา หัสดิน (น้องเตย) ชั้นปีที่ 2 นายทิวัตถ์ อักษร (น้องออม) ชั้นปีที่ 2  นางสาวสุรีรัตน์ แสงอาวุธ (น้องนุ่ม) ชั้นปีที่ 3 นางสาวยุภาพร เจือมา (น้องนุ่มนิ่ม) ศิษย์เก่า การแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 จัดโดย สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สังกัดโรงเรียนการเรือน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ สังกัดโรงเรียนการเรือน มสด. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

แข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563

ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรม WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแก้ว นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ นายศุภณัฐ ขันคำหมุด แข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score  นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นายอัครพล กำโชคพานิช แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์ แข่งขันรายการ Fruit and Vegetable Carving ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  […]

แข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Bartender ได้แก่ นายวรวุธ อภิบาลศรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาวชนากานต์ สีช้าง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2562 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดีและนางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา ละเวลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest ณ Korean food cultural center, Seoul, S. Korea ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง Korean food promotion institute (KFPI)เป็นผู้จัดการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้มีอาจารย์นันทพร รุจิขจร เป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด.คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และนายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี […]

นักศึกษาศูนย์นตรัง มสด.คว้ารางวัลชมเชย

นายราเชนทร์ หลีแจ้ และ นางสาววินิตตา พาสกล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชย เมนูอาหาร Asian จากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019  ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. คว้ารางวัลชมเชย

นายศุภวิชย์ โต๊ะจงมล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition ณ โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายชื่อดังต่อไปนี้ นายก้องภพ กัณหานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร นางสาวทักษิณา แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นาย พิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร

1 2 3 4