Month: January 2021

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการคำนวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ในหัวข้อ “การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3