Month: August 2022

โรงเรียนการเรือน เข้ารับการตรวจประเมินภายในโครงการสำนักงานสีเขียว

โรงเรียนการเรือน เข้ารับการตรวจประเมินภายในโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ดังต่อไปนี้ นางสาวพรทิพย์ ลิขิตวาสนา นางสาวปิยฉัตร ฉิมวงศ์ นางสาวณิชารัศม์ ภัทร์ธีรเกียรติ นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ และนางสาวสิมนัส ตรีเดช ซึ่งเข้าตรวจประเมินในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตสำนัก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง ICS 301 และ ICS 302 ชั้น 3 อาคารสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ตำรับของว่างรสเลิศ

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ตำรับของว่างรสเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้อหาในเรื่อง หมูสะเต๊ะ ปอเปี๊ยะทอด และกระทงทอง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการทำอาหารว่างไทย สร้างทักษะวิชาชีพด้านการทำอาหารว่างไทยสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเริือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ในพิธีมอบทุนการศึกษา ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ และ พ.ต.ท. คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทายาทผู้ให้การสนับสนุนทุน ผ่าน ม.น.ข. ร่วมมอบทุนการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนการเรือน และคณะครุศาสตร์ รวมจำนวน 12 คน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง ลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง งานผ้าและศิลปะประดิษฐ์ไทย

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง งานผ้าและศิลปะประดิษฐ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง การเย็บผ้าติดขอบโต๊ะ (Skirt) ลวดลายผีเสื้อ และการจัดดอกไม้แบบไทยประณีตศิลป์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมได้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านศิลปะประดิษฐ์ ทั้งด้านงานผ้า และงานจัดดอกไม้ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

คณบดีโรงเรียนการเรือน ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ต้อนรับ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่เข้าเยี่ยมโรงเรียนการเรือน เพื่อพูดคุยหารืองานด้านวิชาการ การใช้ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน และรวมถึงมาตรการการดูแลนักศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการเรือน และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ ห้อง ICS31 ชั้น 3 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

1 2 3 5