Month: February 2023

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ชนิดา คงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ และผู้บริหารกับคณาจารย์จาก ทั้ง 2 สถาบันการศึกษา จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารสวนดุสิต ที่มีการปรุงประกอบอาหารไทยและขนมไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกันฉันท์พี่น้อง” ในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกันฉันท์พี่น้อง” ในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพ ทักษะการแข่งขันและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการบรรยายในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยพระครูปลัดสุวัฒนวิริยคุณ วัดราชผาติการาม ศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน เป็นพระวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กิจกรรมโรงเรียนการเรือน “HOME ROOM TCAS66” แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนการเรือน “HOME ROOM TCAS66” แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS66 รอบ Portfolio ได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำและให้ข้อมูลด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะนำและให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำและให้ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร แนะนำและให้ข้อมูลสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-10.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เรื่อง การดำเนินการจัดทำ Infographic เกี่ยวกับส่วนงานที่รับผิดชอบ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เรื่องการดำเนินการจัดทำ Infographic เกี่ยวกับส่วนงานที่รับผิดชอบและแผนการพัฒนางานในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้ารับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในหน่วยงาน Excellent Center (โครงการอาหารกลางวัน (ครัวสวนดุสิต) โฮมเบเกอรี่ และโรงแรมสวนดุสิต เพลส) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์จันทร์กานต์ ทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.15-15.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “รวมรสแกงไทย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “รวมรสแกงไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัจยา เมฆราวี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารไทย ในแกงรัญจวน แกงมัสมั่น แกงเทโพ และแกงแค ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหารไทย เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานและจัดอบรมอาหารไทย

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และคุณกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานและจัดอบรมอาหารไทย การประชุมในครั้งนี้ มีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน หัวหน้าหน่วยงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (รหัส 61-65)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม เรื่อง รายงาน ความก้าวหน้าในการติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (รหัส 61-65) โดยมี หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน ผู้ประสานงานหลักสูตรและคณะ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

และส่งเสริมทักษะการบริหารการจัดการเงินให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะการบริหารการจัดการเงินของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุโรจน์ โลจายะ ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสิน กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี วุฒิชัย เหล่าชำนาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 3 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนธนาคารออมสิน บรรยายให้ความรู้ทางการบริหารจัดการเงิน การวางแผนทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน การสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัล CWIE ระดับชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2564-2565 โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับการบริการจัดการเครือข่ายฯ การจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 การจัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

1 2 3 4