News Update

ประชุมสำนักงานบุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประชุมบุคลากรสำนักงานโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-14.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

โครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารให้กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและรุ่นน้อง (รหัส 63-61)

ประชุมหารือการจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) พร้อมคุณชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมหารือกับโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณาจารย์จากหลักสูตรในสังกัดเข้าร่วม หัวข้อที่หารือในครั้งนี้คือ การจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถติดตามสถานะของนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมทั้งเก็บข้อมูลประวัติผลการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา การพูดคุยในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Online learning room 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารึก ศรีอรุณ อบรมการทำพิซซ่า และพาสต้า อบรมหลักการเขียนแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์อิทธินันท์ วงษ์ฟัก อบรมการจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และหลักการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การอบรมเบเกอรี่ โดยคณะอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาทในงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 4

สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำแนวทางและการวางแผนให้คำปรึกษา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือนและนักศึกษาร่วมเสวนา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษา การเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน ทดลองทำอาหารและเครื่องดื่มเมนูง่ายๆ รวมถึงการเตรียมตัวการสมัครกับระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ ณ Service Center ,Dusit Bristro และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

นักศึกษา IT นำเสนอโปรเจคเกี่ยวกับศูนย์อาหารดุสิตนฤมล

นักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เพื่อนำเสนอโปรเจคที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำเกี่ยวกับศูนย์อาหารดุสิตนฤมล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

รับมอบวิปปิ้งครีมจาก บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมด้วย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการครัวสวนดุสิต ผศ.ราตรี เมฆวิลัย สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ รับมอบวิปปิ้งครีมจาก บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ณ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมอบรม “เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การทำงานในธุจกิจอาหารและการบริการ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรม “เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การทำงานในธุจกิจอาหารและการบริการ” ได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี เจ้าของเพจ Tham Prawattree เจ้าของร้านปลาร้าเด้อ และร้าน pad thai โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดอบรม ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ห้อง 702 ตึก 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อบรมหัวข้อ “โภชนบำบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล”

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหัวข้อ “โภชนบำบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล” วิทยากรบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหาร โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 20 21 22 23 24 31