Month: December 2022

จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “เบเกอรี่อร่อยสำหรับเด็ก ๆ”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “เบเกอรี่อร่อยสำหรับเด็ก ๆ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเบเกอรี่ในเมนู ขนมปังหมูหยอง เค้กกล้วยตาก เค้กส้มหน้านิ่ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านเบเกอรี่ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการทำเบเกอรี่ ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับวัยเด็ก เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการทำเบเกอรี่ สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน โดยมีวาระเรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 (1 กรกฏาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รอบการประเมินถัดไป ซึ่งจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา 15/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา โดยมีวาระเรื่อง การเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา และ โครงการ Mini Master Chef ประกวดแข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food โดยจัดประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน และ Online ผ่าน MS Teams  

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดทำแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน โดยจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

คณบดีโรงเรียนการเรือน ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเนยแข็ง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การจัดการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเนยแข็ง พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ ศูนย์วิจัยฯ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

1 2 3 5