โรงเรียนการเรือน

ประกาศรับสมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูมาลี 26

ประกาศรับสมัครงาน   ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูมาลี 26 เปิดรับสมัครตำแหน่ง Sous Chef และ Junior Sous Chef (ประเทศสิงคโปร์)   โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ —————————————- สนใจสมัครติดต่อ คุณมาลี เสนาะคำ โทรศัพท์ 084 751 5646 Email malee_sanokhum@yahoo.com หรือ ID Line @sanokhum

คณบดีโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่ปฏิบััติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับบุคลากรของครัวสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรของครัวสวนดุสิต ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 7 มีนาคม 2566 ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  

บุคลากรโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมการประกอบอาหารเมนูส้มตำ ให้กับชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (การอาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมการประกอบอาหารเมนูส้มตำ ให้กับชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะกรรมการ ภริยา ผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สมาคม แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ชนิดา คงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ และผู้บริหารกับคณาจารย์จาก ทั้ง 2 สถาบันการศึกษา จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารสวนดุสิต ที่มีการปรุงประกอบอาหารไทยและขนมไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกันฉันท์พี่น้อง” ในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกันฉันท์พี่น้อง” ในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพ ทักษะการแข่งขันและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการบรรยายในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยพระครูปลัดสุวัฒนวิริยคุณ วัดราชผาติการาม ศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน เป็นพระวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กิจกรรมโรงเรียนการเรือน “HOME ROOM TCAS66” แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนการเรือน “HOME ROOM TCAS66” แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS66 รอบ Portfolio ได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำและให้ข้อมูลด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะนำและให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำและให้ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร แนะนำและให้ข้อมูลสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-10.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เรื่อง การดำเนินการจัดทำ Infographic เกี่ยวกับส่วนงานที่รับผิดชอบ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เรื่องการดำเนินการจัดทำ Infographic เกี่ยวกับส่วนงานที่รับผิดชอบและแผนการพัฒนางานในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้ารับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในหน่วยงาน Excellent Center (โครงการอาหารกลางวัน (ครัวสวนดุสิต) โฮมเบเกอรี่ และโรงแรมสวนดุสิต เพลส) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์จันทร์กานต์ ทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.15-15.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “รวมรสแกงไทย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “รวมรสแกงไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัจยา เมฆราวี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารไทย ในแกงรัญจวน แกงมัสมั่น แกงเทโพ และแกงแค ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหารไทย เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานและจัดอบรมอาหารไทย

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และคุณกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานและจัดอบรมอาหารไทย การประชุมในครั้งนี้ มีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน หัวหน้าหน่วยงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1 2 3 4 95