โรงเรียนการเรือน

รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพล กำโชคพานิช และนางสาวนภัสสร จันทสุข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล 1st RUNNER-UP พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และ Korean Food Promotion Institute ณ สถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

โรงเรียนการเรือน ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (พิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (พิเศษ) เพื่อชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ และพิจารณากลั่นกรองสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 (1 มกราคม 2565-30 มิถุนายน 2565) พิจารณาบุคลากรสายวิชาการ ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และพิจารณาจ้างลูกจ้างที่สิ้นสุดเวลาตามสัญญาจ้าง ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนิกานต์ นับวันดี อ.ปิยวรรณ อยู่ดี และ อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการผลิตเครื่องดื่มม็อกเทลด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ และการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และเรื่องเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่มม็อกเทลและการบริการ ขอขอบคุณโครงการศูนย์ปฏิบัติการอาหารแปรรูป ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อจัดทำสื่อการอบรมโดยมี อ. ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข และ อ. ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 5403 5303 อาคารแววเที่ยงธรรม และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง อาหารไทยเลิศรส

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง อาหารไทยเลิศรส โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง สำรับขนมจีน 4 ภาค แกงเขียวหวาน และพะแนงหมู การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินพื้นที่จากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินพื้นที่จากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

คณบดีโรงเรียนการเรือนตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาการจัดการห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาการจัดการห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง รวมเรื่องขนมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง รวมเรื่องขนมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง การทำขนมเรไร ขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนมชั้นจากสีธรรมชาติ และการประดิษฐ์หีบห่อขนมจากใบตอง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการทำขนมไทย ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการผลิต โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้รับรางวัลประกาศนีบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ————————————————————— จากการประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รอบ PRE 12 เดือน และรอบ 12 เดือน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๘)/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ ๕(๑๘)/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจและตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน แนวทางการจัดทำ Onepage รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และรายงานการจัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต รูปแบบออนไลน์แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.  

1 2 3 4 67