News Update

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (รอบพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (รอบพิเศษ) โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อชุดเชฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส 64 ซึ่งจัดประชุม ณ ห้อง SDU Online Learning Room 03 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัด KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา

โรงเรียนการเรือน จัด KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และสถานประกอบการภายนอก 11 แห่ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้ บทบาทและความสำคัญของอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษากับบุคลากรจากสถานประกอบการ โดย อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร กลไกและเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และการจัดทำเล่มคู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการฯ ชะลอวัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างโรงเรียนการเรือนร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการภายนอก โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา […]

โรงเรียนการเรือนเรือน จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการ กับงานคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม ถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดดอกไม้ในรูปแบบปราณีตศิลป์และแบบสากล กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 22 เมษายน 2565

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณ ศูนย์การศึกษาลำปาง และศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online เพื่อรับฟังหลักเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Packaging Trends และ Global Customer Trends in Food Busines ที่ทีมงานผู้จัดได้จัดขึ้น ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 7-eleven การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในวันที่ 20 เมษายน 2565

การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management) วันที่ 19 เมษายน 2565

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษากับบุคลากรตัวแทนของสถานประกอบการ การดูแลความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการเรือนกับสถานประกอบการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แนวทางการดำเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา และการจัดกิจกรรม KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

รายวิชาการจัดบริการอาหาร วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ Home Café

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ภายใต้ Theme Journey in the Bangkok ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management) ครั้งที่ 1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จากอาจารย์ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” สาขาคหกรรมศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” สาขาคหกรรมศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(25)/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(15)/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานการติดตามข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย รายงานผลการติดตามนักศึกษา (รหัส 61) ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

1 21 22 23 24 25 44