Story

รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพล กำโชคพานิช และนางสาวนภัสสร จันทสุข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล 1st RUNNER-UP พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และ Korean Food Promotion Institute ณ สถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้รับรางวัลประกาศนีบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ————————————————————— จากการประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5(28)/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1)

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1) โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้   1) รางวัล The Best of Street Food (ทีม แล้วแต่แป๊ะ) ประกอบด้วย นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน และนายจิรวัฒน์ จันทร์เพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี   2) รางวัล The Best of Convenience food (ทีม Sao south side) ประกอบด้วย น.ส.วิชยา สกุลสอน และน.ส.สาวิกา แก้วบุตรดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์   3) รางวัล The Best of Fine […]

โรงเรียนการเรือน ขอขอบพระคุณ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ขอขอบพระคุณ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้มอบทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 5 ทุน โรงเรียนการเรือนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3(26)/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2(25)/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1(24)/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา จำนวน 20 ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 20,000 บ. ตลอดจนจบการศึกษา

1 2 3 4