Story

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Mini Master Chef

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Mini Master Chef การประกวดแข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหาร จากผลิตภัณฑ์ Future Food โดยสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้   1. ทีม Le sercret ประกอบด้วยนายกฤตณัฐ คำคม รหัสนักศึกษา 6311056721006 และนายพชร ปุลิสัจจะ รหัสนักศึกษา 6311056721007 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมีอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท   2. ทีม Cook kids ประกอบด้วย นางสาวกรุณรัตน์ จันคำ รหัสนักศึกษา 6511056721010 และนางสาวปัณชญณัณณ์ จงจิตต์โพธา 6511056721055 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมี […]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน ตัวแทนคนพิการของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-30 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในการแข่งขันรอบ final ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 3 เหรียญ ในประเภทเดี่ยว จากรายการ 1. E-Tools (Excel) 2. E-Tools (PPT) 3. E-Lifemap และอีก 1 เหรียญเงินประเภททีม รายการ E-Creative (Iot) (ทีมT3B) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโดย […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ————————————————- ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ————————————————- ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(34)/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกคัดเลือกจาก วช. ในนามประเทศไทยจำนวน 3 ผลงาน เข้าร่วมประกวดในงาน Kaohsiung International Invention and Design Expo 2022 (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน โดยผลงานทั้งหมดดังกล่าวสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้า 4 รางวัลจากการประกวด ได้แก่ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์พาสตาข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเสริมผักใบเขียวแคลเซียมสูง” โดย ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Special Award จาก Korea University Invention Association Asia ผลงาน “การทดแทนไขมันในเค้กไข่ด้วยเจลวุ้นผลสำรอง โดย […]

นักศึึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศ Tiparos Challenge’22 Rising Star Chef “Street Food Makeover”

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายเอกรัถ เพชรรูจี และนายพสธร จิรสินพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการเข้าแข่งขัน Tiparos Challenge’22 Rising Star Chef “Street Food Makeover” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันอาหาร โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

นักศึึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน จากการแข่งขันทำอาหาร Makro HoReCa Chellenge 2022 รอบภูมิภาค-ภาคใต้

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายนพวิชญ์ แก้วเกตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน จากการเข้าแข่งขันการทำอาหาร Makro HoReCa Challenge 2022 รอบภูมิภาค-ภาคใต้ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้างแมคโคร สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายวรายุทธ ชินทะวัน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นายพันกร แก้วเรือง นางสาวแพรววนิต กาญจนสำราญวงศ์ นักศึกษสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร นายภัทรพล เเสงไพโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ได้รับรางวัลชมเชยและเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation Contest 2022) ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งจากไซเดอร์มังคุด จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ลานเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุดยอดเชฟ “Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022”

นายพสธร จิรสินพงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันสุดยอดเชฟ “Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022” ครั้งที่ 26 ประเภทการแข่งขัน C1 การแข่งขันทำอาหารจากวัตถุดิบจากทะเลแบบฟรีสไตล์ จาก เจ แอนด์ พี จัสโก เมื่อ 22 กันยายน 2565 โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาในการฝึกซ้อม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ——————————————————————- ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(31)/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

1 2 3 6