Story

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา จำนวน 20 ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 20,000 บ. ตลอดจนจบการศึกษา

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหาร TIPAROS CHALLENGE 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันการปรุงอาหาร “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR STAR CHEF : SECRET OF SAUCE”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง (UKPSF)

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Cohort #2

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ   อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง   ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8(20)/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐา บางแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี ด้วยเมนู “ยำทวาย” ใช้ซอสโคชูจังผสมน้ำยำทวาย เพื่อเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ โดยได้รับรางวัลเป็น เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 30,000 บาท การแข่งขันในครั้งนี้ มี อ.นันทพร รุจิขจร เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตรไลโคปีนจากพืชเลขที่อนุสิทธิบัตร 17557  จุดเด่นของการประดิษฐ์แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุลผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้ และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ ซอสผัดไทสำเร็จรูป เลขที่อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 17789  จุดเด่นของการประดิษฐ์ ซอสผัดไทยสำเร็จรูป ที่ใช้ส่วนผสมของน้ำมัน เมล็ดชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทดแทนน้ำมันพืช ปราศจากไขมันทรานส์ มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่ม ตัวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL และ เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL ให้แก่ร่างกายเสริม ฟักข้าวผงเพื่อให้สีของซอสมีความสม่ำเสมอและ มีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ

1 2 3