Story

นักศึึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศ Tiparos Challenge’22 Rising Star Chef “Street Food Makeover”

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายเอกรัถ เพชรรูจี และนายพสธร จิรสินพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการเข้าแข่งขัน Tiparos Challenge’22 Rising Star Chef “Street Food Makeover” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันอาหาร โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

นักศึึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน จากการแข่งขันทำอาหาร Makro HoReCa Chellenge 2022 รอบภูมิภาค-ภาคใต้

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายนพวิชญ์ แก้วเกตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน จากการเข้าแข่งขันการทำอาหาร Makro HoReCa Challenge 2022 รอบภูมิภาค-ภาคใต้ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้างแมคโคร สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายวรายุทธ ชินทะวัน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นายพันกร แก้วเรือง นางสาวแพรววนิต กาญจนสำราญวงศ์ นักศึกษสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร นายภัทรพล เเสงไพโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ได้รับรางวัลชมเชยและเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation Contest 2022) ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งจากไซเดอร์มังคุด จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ลานเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุดยอดเชฟ “Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022”

นายพสธร จิรสินพงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันสุดยอดเชฟ “Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022” ครั้งที่ 26 ประเภทการแข่งขัน C1 การแข่งขันทำอาหารจากวัตถุดิบจากทะเลแบบฟรีสไตล์ จาก เจ แอนด์ พี จัสโก เมื่อ 22 กันยายน 2565 โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาในการฝึกซ้อม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ——————————————————————- ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(31)/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม Battle Cover Dance

🎉โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ🎉   นางสาวธนภรณ์ สัจจะวิสัย นางสาวปาณิดา ประสานศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย   ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม Battle Cover Dance ภายใต้กิจกรรม Dance at Home โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ในระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2565  

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อาเซียนพาราเกมส์ 2022

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายจิรโชติ ชูวงศ์ นักศึกษาพิการเรียนร่วม ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร และ เหรียญทองแดง กรรเชียง 100 เมตร ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อาเซียนพาราเกมส์ 2022 ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ เมืองสุราการ์ดา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย #หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต #สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ #โรงเรียนการเรือน #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกานต์ วีระกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564 ในวันงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดี นายคมสัน พวงประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ———————— ได้รับรางวัล 3rd RUNNER-UP รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022 ในหัวข้อโจทย์ การครีเอท เมนูเบเกอรี หรือเมนูขนมหวาน ด้วยผลิตภัณฑ์ของ CHADO จัดโดยบริษัท เอสเพลสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

1 2 3 5